Organ nadzoru budowlanego wydał postanowienie wstrzymujące właścicielom budynku użytkowanie pomieszczeń parteru na prowadzenie przedszkola, do którego budynek nie był przeznaczony. Wobec niewywiązania się z określonych tym postanowieniem obowiązków została wydana decyzja nakazująca przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania, którą na skutek odwołania wniesionego przez skarżących organ odwoławczy uchylił i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ I instancji na podstawie art. 71a ust. 1 Prawa budowlanego postanowieniem wstrzymał użytkowanie budynku w zakresie funkcji niepublicznego przedszkola. Badając sprawę organ I instancji stwierdził też, że brak jest decyzji o zmianie sposobu użytkowania części budynku.

W ocenie NSA w niniejszej sprawie brak jest podstaw do dokonania takiej wykładni art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego , która prowadziłaby do uznania, iż każda działalność opiekuńczo-wychowawcza, a w tym prowadzenie małego przedszkola w części domu jednorodzinnego (mieszkaniu) powinna być zakwalifikowana jako zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Wprawdzie ust. 1 artykułu 71 określając definicję zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wymienia wszystkich sytuacji, które powinny być traktowane jako taka zmiana (użycie wyrazów "w szczególności"), jednakże w pkt 2 wskazuje się, że przez taką zmianę należy rozumieć "podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń". Przepis ten powinien być stosowany w konkretnych sprawach w ten sposób, iż należy dokonać jego wykładni, kierując się celem, jaki przyświecał ustawodawcy stanowiącemu określoną normę prawną. Wydaje się oczywiste, iż prowadzenie działalności opiekuńczej, czy wychowawczej nad niewielką grupką dzieci nie powoduje zaistnienia takich okoliczności, jakie są wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2. W domu jednorodzinnym może przecież zamieszkiwać liczna, nawet wielopokoleniowa rodzina a więc liczba dzieci mieszkających w takim domu, którymi opiekuje się rodzina a nawet niekiedy osoby obce, także może być porównywalna z liczbą dzieci przebywających w niewielkim przedszkolu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)