Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.).


Taką zasadę wprowadza ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278), która z dniem 10 kwietnia 2010 r. nowelizuje m.in. ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). Oznacza to, że jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, to nie obowiązuje zasada zgodnie z którą uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.

Wejście w życie nowelizacji nakłada ponadto na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast obowiązek udostępniania w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędów gmin lub miast wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wskazane wyżej rodzaje działalności.

Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast od dnia 10 kwietnia 2010 r. mają również obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)