Nowe regulacje wymuszone zostały wejściem w życie zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1). Prawodawca ustanowił nią obowiązek wypłacania przez jednostki samorządu terytorialnego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Tym samym, jako element wynagrodzenia, powinien być uwzględniony również przy ustalaniu wynagrodzenia przysługującego za urlop wypoczynkowy, zgodnie z art. 67 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia, jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, uwzględnia się, przy wypłacaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.

Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Od tego momentu jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi jednostki oświatowe, w których zatrudnieni są nauczycieli, zobowiązane byłyby do wypłaty zwiększonych wynagrodzeń. Oznacza to oczywiście dodatkowe obciążenie dla budżetów samorządowych. W opinii autorów projektu, nie będzie to jednak rodziło problemów dla jednostek samorządu terytorialnego, gdyż, jak napisano w uzasadnieniu projektu, „niezbędne środki na realizację zadań oświatowych, w tym także na wynagrodzenia nauczycieli, są zagwarantowane przez Państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.

Źródło: http://bip.men.gov.pl