Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe


Odpowiedź

Podstawą wykreślenia jest w takiej sytuacji stwierdzenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny działania sprzecznego z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. lub statutem.

Uzasadnienie


Okoliczności wykreślenia szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji określa art. 83 u.s.o.


Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 u.s.o., jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.


Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Wobec powyższego organ ewidencyjny może podjąć działania inicjujące proces wykreślenia w postaci zgłoszenia faktu ciągłego naruszania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy właściwemu miejscowo kuratorowi oświaty. Dopiero stwierdzenie przez kuratora, że działalność poradni jest sprzeczna z przepisami u.s.o. lub statutem stanowi podstawę wykreślenia placówki z ewidencji.
Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe