Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy. W uchwale rada miejska postanowiła między innymi, że w przypadkach gdy należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego umorzenie wierzytelności może nastąpić z urzędu.

Tymczasem, zdaniem wojewody pomorskiego, art. 59 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg (m.in. o umorzeniu) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych . Wśród tych okoliczności nie ma zapisu o umarzaniu należności w sytuacji, gdy należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z 18 października 2011 r., NK-III.4131.42.2011.KG
 


 

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)