Czy pracownikowi, który dostarczył w dniu 26 marca 2009 r. dokumenty dotyczące pomocy w gospodarstwie rodziców (4 lata, 4 miesiące, 25 dni) należy wypłacić nagrodę jubileuszową w pełnej wysokości, czy różnicę między 40 - leciem, a 35 - leciem?

Nagrodę 35 lecia pracownik miał wypłaconą 20 sierpnia 2007 r.

W zakładzie pracy obowiązują przepisy dotyczące wypłat nagród jubileuszowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) - dalej r.w.p.s.Odpowiedź

W ocenie autora, nagrodę należy wypłacić w wysokości różnicy między nagrodami.

Zgodnie z § 8 r.w.p.s, pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie r.w.p.s wprowadzających nagrody jubileuszowe. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. § 9 i 10 r.w.p.s odnoszą się do sytuacji, gdy prawo do nagrody powstaje w trakcie trwania stosunku pracy na skutek zmiany przepisów płacowych. Otóż § 8 ust. 9 wprowadza zasadę, iż jeśli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą. Natomiast, pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9 r.w.p.s, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

Z kolei § 8 ust. 11 r.w.p.s stanowi, że przepisy ust. 9 i 10 r.w.p.s mają odpowiednio zastosowanie w razie, gdy w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia. Powyższe oznacza, iż jeśli pracownik nabywa prawo do nagrody wyższego stopnia w okresie 12 miesięcy od dnia, gdy udokumentował prawo do nagrody, to wówczas nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

W omawianym przypadku, pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia wraz z przedłożeniem brakujących dokumentów. Jego staż pracy w tym momencie będzie wynosił ponad 40 lat.

Zgodnie z § 8 ust. 1 r.w.p.s. pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Z kolei jeśli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody (§ 8 ust. 4 r.w.p.s.).

W związku z powyższym wypłata nagrody jubileuszowej w razie późniejszego udokumentowania stażu pracy winna nastąpić niezwłocznie po złożeniu odpowiednich dokumentów.

Odnośnie sporządzenia informacji pisemnej o nabyciu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej należy wyjaśnić, iż przepisy r.w.p.s. nie określają takiego działania jako koniecznego elementu obowiązującej procedury i nie obligują pracodawcy do takiego postępowania. Jest to jednak działanie powszechne w praktyce i jak najbardziej wskazane.