Do końca sierpnia 2011 roku organy nadzoru budowlanego przeprowadziły kontrole wykonywania przez właścicieli lub zarządców nieruchomości ustawowych obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa placów zabaw oraz innych miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W stosunku do większości kontrolowanych obiektów kontrole nie wykazały naruszeń prawa. Najmniej nieprawidłowości odnotowano w województwach: wielkopolskim (6%) i dolnośląskim (9%), a najwięcej w województwach pomorskim (34%) oraz lubuskim (31%).

Stwierdzone w wyniku kontroli przez nadzór budowlany nieprawidłowości dotyczyły między innymi stanu technicznego urządzeń i obiektów małej architektury, utrzymania terenu oraz obowiązkowych kontroli okresowych. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż nie wszyscy właściciele i zarządcy obiektów rekreacyjnych wystarczająco dbają o konserwację i naprawę urządzeń służących do zabawy. W większości przypadków stwierdzone uchybienia zostały usunięte bądź zobowiązano właścicieli lub zarządców do ich usunięcia. W niektórych przypadkach, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, toczą się postępowania administracyjne. W wyniku podjętych działań organy kontrolne nałożyły na właścicieli bądź zarządców 22 mandaty karne. Z uwagi na stan techniczny, zagrażający zdrowiu i życiu, powiatowi inspektorzy wyłączyli z użytkowania 64 obiekty i nakazali rozbiórkę lub likwidację 8 placów zabaw.

Źródło: www.gung.gov.pl