Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, strona w postępowaniu administracyjnym będzie mogła wyrazić zgodę na stałe kontaktowanie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw prowadzonych na podstawie kpa., a samo złożenie elektronicznego podania będzie obligować organ do elektronicznej komunikacji. Co więcej, strona (lub inny uczestnik postępowania) będzie mogła wyrazić zgodę także na doręczanie jej pism w formie dokumentu elektronicznego w różnych kategoriach, ale dotyczących spraw administracyjnych.
 

Bardzo istotną zmianą będzie wprowadzenie fikcji e-doręczenia dokumentów, co uprości proces doręczania oraz zapobiegnie jego celowemu przedłużaniu poprzez nieodbieranie dokumentu przesyłanego środkami komunikacji elektronicznej. W określonych przypadkach strona będzie miała również możliwość elektronicznego wglądu w akta sprawy. Rozwiązanie to będzie stosowane wyłącznie w odniesieniu do organów, które posiadać będą system elektronicznego zarządzania dokumentami.
 

Większego znaczenia procesowego nabiorą dokumenty uwierzytelnione rzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Strony będą mogły posługiwać się w postępowaniach przed podmiotami publicznymi elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych, a także dokonywać określonych czynności procesowych np. ustanawiać pełnomocnika.
 

Analogiczne zmiany planowane są także w Ordynacji podatkowej.

Nowelizacja ma wprowadzić obowiązek posługiwania się przez podmioty publiczne w kontaktach z obywatelami/przedsiębiorcami elektronicznymi skrzynkami podawczymi (ESP).
 

Podobne zmiany czekać będzie postępowanie sądowo-adminstracyjne, jednak tam posługiwanie się dokumentami w formie elektronicznej ma jedynie wspierać, a nie zastępować obieg dokumentów papierowych.