Zwiększenie efektywności polegać będzie na zmianie proporcji wysokości dotacji celowej oraz udziału środków własnych jednostek samorządu terytorialnego w kosztach realizacji zadań polegających na przebudowie, budowie lub remontach dróg powiatowych i gminnych.

Zmniejszenie udziału dotacji celowej w kosztach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z 50 % do 30 % oznaczać będzie proporcjonalny przyrost wartości zadań inwestycyjno–remontowych w stosunku do kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych na ich dofinansowanie.

Nowelizacja ma również na celu ujednoznacznienie i doprecyzowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435) . Służy temu w szczególności wyraźne określenie otwartego charakteru zawartego w nim katalogu kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie, który mogą uzupełniać dodatkowe kryteria określone w programie wieloletnim.

Zmiana rozporządzenia przewiduje także rezygnację z zapisu zakładającego niezmienność zadeklarowanego we wniosku terminu realizacji zadania, jako nadmiernie krępującego swobodę stron umowy o udzielenie dotacji.

Przepisy przejściowe mają zapobiec stosowaniu nowych rozwiązań do zadań realizowanych w ramach obowiązującego programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, w ramach którego ostatni przewidziany uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzony został w 2010 r., a zarazem – zapewnić ich stosowanie do zadań, które mogłyby zostać podjęte w ramach nowego programu wieloletniego, w przypadku jego ustanowienia przez Radę Ministrów.

Rozporządzenie nie ma wpływu na nominalną wielkość wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla j.s.t. na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1184)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435)