Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), wykonawcy mogą się powoływać na zasoby podmiotów trzecich w przypadkach enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Mowa tutaj o zasobach osoby trzeciej, które obejmują wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Zdaniem Roberta Siwika, wykładnia gramatyczna powyższego przepisu, sugeruje, że uprawnienie wykonawcy do opierania się na potencjale podmiotów trzecich nie odnosi się do zdolności ekonomicznej. W konsekwencji, należy się zastanowić, czy powoływanie się przez wykonawcę na zdolności ekonomiczne podmiotu trzeciego, chociażby na posiadaną przez niego polisę OC, jest w ogóle dopuszczalne czy też stanowi naruszenie p.z.p.

Krajowa Izba Odwoławcza w niektórych orzeczeniach (np. w wyroku z 27 sierpnia 2010 r. (KIO 1754/10) wskazuje na brak możliwości powoływania się na zdolność ekonomiczną podmiotu trzeciego. To jednak budzi poważne wątpliwości, które mają oparcie w nieprawidłowej (niepełnej) implementacji do polskiego porządku prawnego art. 47 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - podkreśla Siwek.

Przepis ten bowiem nie różnicuje warunków ekonomicznych i finansowych. Wykonawcy mogą zatem powołać się w „stosownych sytuacjach” na zasoby innych podmiotów w zakresie obydwu tych warunków. Chociaż, przy implementacji przepisu dyrektywy w art. 26 ust. 2b p.z.p. pominięto sytuację ekonomiczną wykonawcy, to przy interpretacji tego przepisu trzeba pamiętać, aby uwzględniać reguły zawarte w wykładni prounijnej.

Należy jednak nadmienić, iż możliwość powołania się na zasoby ekonomiczne oraz finansowe innego podmiotu zależy od zaistnienia właśnie tzw. stosownych sytuacji i należy ją zawsze odnosić do danego (konkretnego) zamówienia. W świetle orzecznictwa ETS, należy przyjąć, że owa stosowna sytuacja zachodzi np. w przypadku istnienia powiązań kapitałowych podmiotów czy oceny zdolności spółki matki holdingu, gdy można uwzględnić również zasoby i zdolności jej spółek córek.

Źródło: Rzeczpospolita