MSW przedstawiło projekt rozporządzenia w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności . Oprócz wyeliminowania niejasności w stosowaniu właściwych wzorów wniosków, projekt ma na celu stworzenie ich w jasnej i czytelnej formie. Ma to ułatwić procedurę ich wnoszenia, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Natomiast samym organom udostępniającym dane ma zapewnić sprawność i bezpieczeństwo ich udostępniania. W nowej regulacji pominięto zapisy dotyczące ewidencji ludności i zbioru PESEL, nadano nową szatę graficzną wzorom wniosków oraz ujednolicono zapisy o rodzajach zabezpieczeń, jakie musi mieć wnioskodawca.

W ramach konsultacji społecznych projekt został przekazany do wojewodów, którzy w większości ocenili go pozytywnie. Zdaniem resortu wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.

Projekt zawiera wzory:
- wniosku o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- uproszczonego wniosku o udostępnianie danych, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- wniosku o udostępnienie danych, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, z ogólnokrajowej ewidencji wydanych unieważnionych dowodów osobistych.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)