Zespół Sterujący nadzoruje prace utworzonej 26 stycznia bieżącego roku Platformy PPP, której misją jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury oraz zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-publicznemu. Zespół ma się zbierać nie rzadziej niż raz na pół roku, aby uzgadniać zakres działań, warunki finansowania, realizacji oraz form wsparcia projektów PPP. Zadaniem zespołu jest także inicjowanie długoterminowej współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego.

W czasie posiedzenia odbyła się dyskusja na temat obecnego stanu PPP w Polsce, z uwzględnieniem kwestii legislacyjnych oraz związanych z rynkiem zamówień publicznych. Dyskusja wykazała, że grupa do spraw prawnych powinna jeszcze głębiej przeanalizować poszczególne propozycje zmian w ustawach o PPP, ustawie o koncesji oraz PZP, mające realny wpływ na realizację przedsięwzięć PPP. W trakcie spotkania omówiono również: łączenie PPP z funduszami europejskimi, w kontekście bieżącego wsparcia MRR dla beneficjentów realizujących projekty hybrydowe, inicjatywy miast w zakresie realizowanych i planowanych projektów PPP.
W czasie spotkania stworzono wstępną listę sektorowych grup roboczych, które przewiduje się powołać w przyszłości. Wśród nich znalazły się: ochrona środowiska (gospodarka odpadami komunalnymi i wodno-kanalizacyjnymi), parkingi i oświetlenie uliczne, szpitale, szkoły, transport miejski, linie kolejowe i dworce, budynki socjalne i komunalne, drogi i mosty oraz budynki kubaturowe. Na zakończenie omówiono kluczowe dla powodzenia projektów PPP kwestie finansowe – długu publicznego i zamówień publicznych, dla których również powinny zostać powołane grupy robocze o znaczeniu horyzontalnym.

Kolejne spotkanie Zespołu Sterującego Platformy PPP zaplanowano na przełomie listopada/ grudnia 2011 r.

Na podstawie: www.mrr.gov.pl