Zmiany w systemie do końca lipca

Jak poinformowała Magdalena Pietrzak, szefowa KBW, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, testy systemu WOW w delegaturach zostały przeprowadzone od 18 czerwca do 16 lipca, a obecnie samorządy mogą się zapoznawać z systemem. Zaapelowała, żeby jak najwięcej jednostek skorzystało z tej możliwości.

- Jesienią będą prowadzone nowe czynności, a wcześniejsze zapoznanie się z nimi przyczyni się do tego że będzie państwu łatwiej korzystać z narzędzia w czasie wyborów – powiedziała samorządowcom. Jak zapowiedziała, do końca lipca ma się zakończyć wprowadzanie wszystkich zmian w systemie,  żeby w sierpniu można było wykonać audyty i testy jednostkowe systemu.

Przechowywanie dokumentów nie na koszt gminy

Tomasz Fijołek z Unii Metropolii Polskich zwrócił uwagę, że nadal nie przyjęto rozporządzenia ministra kultury określającego sposób przekazywania dokumentów z wyborów. – Nasz niepokój budzi, że dokumenty będą przechowywane przez 5 lat na koszt gminy, bo nie ma ostatecznych regulacji – podkreślił. 

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker uspokajał, że „wszystko wygląda na to, że projekt rozporządzenia zawierał będzie rozwiązania, żeby ten obowiązek nie ciążył na samorządach”.

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich i sekretarz komisji wspólnej, zwrócił uwagę na obawy wielu samorządów dotyczące zapewnienia transportu urzędnikowi wyborczemu oraz  przygotowania projektów dokumentów. – Z zapewnień szefowej KBW wynika, że chodzi o techniczne przygotowanie, ale z zapisu to nie wynika – podkreślił.

Gminy nie przygotują dokumentów wyborczych

Zdaniem Magdaleny Pietrzak pomoc w przygotowaniu dokumentacji dotyczy obsługi technicznej i administracyjnej. - Nic innego nie może być wpisane, pomoc merytoryczną i projekty dokumentów merytorycznych przygotowuje KBW, a nie gminy – wyjaśniła.

Kolejna uwaga samorządów dotyczy kwestii finansowej. Szefowa KBW stoi na stanowisku, że brak szczegółowych zapisów dotyczących finansów jest korzystny dla samorządów, bo zostawia pewną elastyczność w wydatkowaniu środków, które pozostaną po odliczeniu kosztów obsługi urzędnika wyborczego. Z doświadczeń gmin w wydatkowaniu środków na zadania zlecone wynikają jednak pewne wątpliwości.

Według szefowej KBW porozumienie nie zawiera wysokości przyznanych środków, tylko zasady pokrywania kosztów związanych z obsługą urzędników. - Środki otrzymacie państwo wyższe niż w 2014 roku, delegatury już te informacje dla państwa przygotowują – powiedziała. Poinformowała też, że przygotowała projekt pisma o przekazaniu tych środków tak, żeby pokryły wydatki na wybory i takie pisma zostały przesłane za pomocą delegatur do gmin. 

Porozumienie między wójtem a KBW dobrowolne

Janusz Sypiański, dyrektor biura Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich powiedział podczas posiedzenia, że wójtowie nie chcą podpisywać porozumień. - Co będzie, jeśli nie podpiszą porozumienia? – zapytał. 

Magdalena Pietrzak przypomniała, że jedna ze zmian w Kodeksie wyborczym polega na wprowadzeniu możliwości zawarcia porozumienia, a nie obowiązku jego zawarcia. - To i tak zadanie zlecone, które należy wykonać, a porozumienie to wzajemne zrozumienie, bo czym innym jest współpraca zgodna, a czym innym nakazy – dodała.