Odpowiedź

Przepisy nie określają minimalnej liczby uczniów przy likwidacji szkoły lub placówki. Jednostka samorządu terytorialnego może przekazać do prowadzenia osobie prawnej nie będącej j.s.t. lub osobie fizycznej szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 5g-5r ustawy o systemie oświaty , jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej j.s.t. lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły. Organ prowadzący po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w sprawie przekazania szkoły, podejmuje uchwałę o przekazaniu szkoły osobie prawnej lub fizycznej. Organ prowadzący zawiadamia w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły pracowników szkoły oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły oraz skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. Przekazanie następuje w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5h ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall w liście do rodziców i nauczycieli w związku z listem otwartym ZNP do rodziców z dnia 5 kwietnia 2011 r. (publikowanym na stronie www.men.gov.pl) stwierdza: "Chcę zdecydowanie Państwa uspokoić, że przygotowane przepisy są wyłącznie formą pomocy dla społeczności lokalnych, zainteresowanych przejęciem do prowadzenia szkoły przeznaczonej przez samorząd do likwidacji. Przepis ten ma dać możliwość przekazania takiej szkoły na przykład stowarzyszeniu założonemu przez rodziców i w ten sposób ocalić miejsca nauki. /.../ Przekazana szkoła nadal jest szkołą publiczną, bezpłatną i dostępną dla wszystkich uczniów, a za ocenę jakości nauczania nadal odpowiadają powołane do tego służby nadzoru pedagogicznego. Uczą w niej ci sami nauczyciele, zaś uczniowie nie muszą opuszczać murów swojej szkoły. /.../ Planowane zmiany zakładają rezygnację z dotychczasowego ograniczenia, które umożliwia organowi prowadzącemu przekazanie jedynie szkół liczących nie więcej niż 70 uczniów. Na mocy tych przepisów samorządy przekazały przez dwa lata tylko 11 szkół. /.../".

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)