Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.
Spółka zarzuciła radzie gminy naruszenie prawa, poprzez niewskazanie w treści uchwały konkretnego składowiska miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

WSA po rozpoznaniu skargi spółki stwierdził nieważność uchwały rady gminy. W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że kształtując wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, gmina zobowiązana jest respektować postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Respektowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami należy rozumieć w ten sposób, że gmina ma obowiązek wyznaczenia takiego składowiska, które zostało wskazane jako właściwe dla przyjmowania odpadów komunalnych z jej terytorium.

Od wyroku WSA gmina wniosła skargę kasacyjną.

NSA rozpatrując skargę, przypomniał, że zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy reguluje w odpowiedniej uchwale będącej aktem prawa miejscowego wymagania, które powinien spełniać każdy przedsiębiorca, który ubiega się o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W tym celu musi w szczególności określić wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których te odpady mają być przekazywane. Miejsca odzysku jak i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy ustalać nie tylko precyzyjnie, ale również w sposób niedyskryminujący, czyli nieograniczający konkurencji, jak i nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorcom, którzy chcą świadczyć te usługi komunalne. NSA podkreślił, iż precyzyjne wskazanie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z obszaru własnej gminy jest obowiązkiem a nie uprawnieniem gminy. Ponadto określenie przez radę gminy miejsca odzysku odpadów komunalnych musi być zgodne z listą miejsc odzysku, ujętą w planie gospodarki odpadami, która jest wiążąca dla jego adresatów jako tzw. akt kierownictwa wewnętrznego.

Dodatkowo lista miejsc odzysku powinna uwzględniać obowiązującą w prawie unijnym w zakresie gospodarki odpadami zasadę bliskości. NSA podkreślił, iż nie wyklucza to wskazania przez radę gminy jeszcze innych, dodatkowych składowisk, zwłaszcza w przypadku, gdy dysponują one lepszą "technologią" w porównaniu do składowiska wskazanego jako właściwe w planie wojewódzkim. Sąd zwrócił uwagę, że celem reglamentacji ilości składowisk, na które mogą być wywożone odpady komunalne z terytorium poszczególnych gmin, jest nie tylko optymalne ograniczenie zagrożeń dla środowiska i kosztów związanych z przewozem odpadów lecz także zapewnienie odpowiedniej – w skali województwa – sieci składowisk, zgodnie z zasadą bliskości.

Na podstawie: Wyrok NSA z 13 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 2712/11, prawomocny