Ministerstwo w swojej odpowiedzi na interpelację senatorską (sprowokowaną zastrzeżeniami gmin do programu finansowania dróg lokalnych) wskazało, że na skutek konsultacji z samorządowcami wprowadzono szereg modyfikacji. Polegały one choćby na ustaleniu, iż remont otrzyma maksymalnie 10 punktów, odwróceniu punktacji za klasę drogi (najlepiej punktowane są najniższe klasy) czy skorygowaniu punktacji za elementy bezpieczeństwa.

W przedstawionym stanowisku resort zwrócił również uwagę, że w trakcie spotkania z przedstawicielami urzędów wojewódzkich rozpatrywano listy złożonych wniosków. Z ich treści można było ustalić, że zaledwie przy sześciu punktach za kryterium nr 1 była szansa na otrzymanie dofinansowania. Zdaniem Ministerstwa, w przypadku inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie (8 pkt) przynajmniej częściowe spełnienie innych kryteriów dawało średni poziom punktacji gwarantujący dofinansowanie.

Zastrzeżenia lubuskich samorządowców odnosiły się również uprzywilejowana powiatów, jako beneficjentów rządowego programu. Zdaniem wiceministra Jerzego Szmita, takie uwagi są jednak zupełnie nieuzasadnione. Wskazuje on bowiem, iż na dofinansowanie dróg gminnych i powiatowych przeznacza się po połowie sumy dotacji w województwie. Zaznacza jednak, że wspomniana dotacja nie może przekroczyć kwoty wydatków budżetu państwa przeznaczonych na dotacje w danym województwie, w konkretnym roku budżetowym. Wojewoda ma jednak prawo dokonać zmiany proporcji podziału sumy dotacji (maksymalnie do 5 proc. sumy).

W swojej odpowiedzi resort zapowiedział również, że w 2016 roku nie zostaną dokonane zmiany w uchwale Rady Ministrów nr 154/15 z 8 września 2015 r. Aktem tym został bowiem przyjęty został wieloletni program finansowania dróg lokalnych, a także rozporządzenia związane z przyznaniem dotacji dla samorządów. W przyszłym rok ministerstwo zapowiedziało rozliczenie funkcjonowania programu, na podstawie otrzymanych od wojewodów sprawozdań. Wynikające z nich wnioski przedstawione będą rządowi.

(wartowiedziec.org)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami