Jak poinformowano na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wszyscy kozuczniowie dotknięci skutkami nawałnic mogą liczyć na wypłatę jednorazowego zasiłku na cele edukacyjne w wysokości 1000 zł. Dodatkowo, bez względu na kryterium dochodowe, uczeń może otrzymać zasiłek szkolny w jednorazowej wysokości 455 zł. Możliwe będzie również uzyskanie wsparcia w postaci stypendiów oraz dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu Wyprawka szkolna. Koordynację wypłat zasiłków przeprowadzają gminy właściwe miejscu zamieszkania osób poszkodowanych.

Dzieci z terenów poszkodowanych mogą być również kierowane przez kuratoria oświaty na dwutygodniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjne. MEN planuje przekazać dofinansować wyjazd każdego dziecka kwotą 1000 zł. Również i tu nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wyjazdy będą organizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, w obiektach, które muszą spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunków higieniczno-sanitarnych. Organizatorzy wyjazdów będą musieli zapewnić dzieciom opiekę psychologiczną oraz atrakcyjny programu rekreacyjno-wypoczynkowy.

MEN przypomina ponadto, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o zwiększenie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. ze środków 0,6% rezerwy w celu dofinansowania kosztów likwidacji szkód powstałych w obiektach szkół w wyniku zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych. Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o środki finansowe znajdują na stronie internetowej MEN.
 
Pisaliśmy o tym również:
Wojewoda mazowiecki o nowej formie pomocy ofiarom nawałnic
Pomoc dla ofiar huraganu