W swojej odpowiedzi na wysłane przez Rzecznika Praw Obywatelskich pismo z zapytaniem o wpływ reformy oświaty na dalsze zatrudnianie nauczycieli, MEN zwraca również uwagę, że mając na względzie ich ochronę zagwarantowano, aby w okresie od dnia 1 września br. do 31 sierpnia 2019 r. liczba uczniów w danej JST, przypadających na jeden etat nauczyciela pedagoga, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i ich zespołach, prowadzonych przez samorząd, nie była wyższa od liczby uczniów przypadającej na etaty tych nauczycieli, w roku szkolnym 2016/2017.

Resort podkreśla ponadto, że wprowadzono wymóg uzyskania przez nauczyciela pisemnej zgody dyrektora szkoły (przedszkola, placówki lub zespołu), wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej placówce. Dodatkowo do 31 sierpnia 2020 r. nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w tzw. stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, lub którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny bądź też z którymi w roku szkolnym 2018/2019 rozwiązano stosunek pracy, przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez JST.

(rpo.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami