Zgodnie ze stanowiskiem MEN, statystycznie w Europie otyłe jest co czwarte dziecko. W Polsce nadwagę ma 18% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest to poważne zagrożenie dla zdrowia polskiego społeczeństwa, gdyż wyniki badań wskazują, że u 80% dzieci z otyłością utrzymuje się ona w dalszych latach życia. MEN zwraca uwagę, iż ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży oraz w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie powinna odgrywać szkoła.

Dla realizacji tych zadań niezbędne jest podjęcie przez szkoły wszystkich typów działań w zakresie wspierania zdrowego żywienia uczniów. Zdaniem MEN działania te powinny przede wszystkim polegać na umożliwieniu uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych oraz właściwa organizacja posiłków. Szkoły powinny uczestniczyć w programach, ustanowionych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego: „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" (tzw. „Szklanka Mleka" i "Owoce w szkole"). Należy zadbać również o dobór asortymentu produktów żywnościowych i napojów w sklepikach szkolnych zgodny z zasadami zdrowego żywienia (w tym zwłaszcza ograniczenie produktów i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów) oraz zapewnienie uczniom dostępu do wody pitnej. W szkołach powinno zostać zorganizowane dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób przeciwdziałający ich dyskryminacji. Jednocześnie powinny zostać podejmowanie działania w zakresie edukacji żywieniowej. Szkoły powinny realizować wymagania dotyczące prawidłowego odżywiania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie poszczególnych przedmiotów, dotyczy to między innymi organizacji zajęć praktycznych związanych z przygotowywaniem zdrowych posiłków, a także podejmowaniem działań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole" (Dz. U. Nr 103, poz. 594). Ważnym elementem prowadzenia edukacji żywieniowej jest także podejmowanie współpracy szkół na poziomie lokalnym, z rodzicami, jednostką samorządu terytorialnego, społecznością lokalną.