Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Wstępna lista rankingowa opublikowana zostanie do 31 października br.

Samorządom przysługuje 14–dniowy okres składania zastrzeżeń. Kwota postulowanych dotacji z budżetu państwa wynosi ponad 103,6 mln zł. Gminy i powiaty, ze środków własnych, na realizację zadań będą musiały przeznaczyć 248,3 mln zł.

Pełna lista złożonych wniosków znajduje się pod banerem Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (www.mazowieckie.pl).

Zadania zostaną ocenione pod względem ośmiu kryteriów:
- wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0-10 punktów od każdego z członków komisji),
- spójność z siecią dróg województwa (0-7 punktów),
- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania (0-5 punktów),
- czy droga została zniszczona w wyniku klęsk żywiołowych (0-5 punktów)*,
- wpływ na rozwój obszarów wiejskich (0-5 punktów),
- wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną i rynek pracy (0-3 punkty),
- wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych (0-3 punkty),
- wpływ na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli (0-2 punkty).


Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008–2011, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.


Podczas trzech edycji programu w województwie mazowieckim wybudowano/zmodernizowano 782 km dróg - 368 km w gminach oraz 414 km w powiatach. Na 231 inwestycji jednostek samorządu terytorialnego (90 powiatowych i 141 gminnych) wojewoda przekazał 240 mln zł.

* - dofinansowanie mogą otrzymać tylko wnioski obejmujące odcinki dróg, które zostały zgłoszone i zweryfikowane przez Wojewódzką Komisję ds. Szacowania Strat.

Źródło: MUW