W obradach uczestniczył prezydencki minister Olgierd Dziekoński, który przedstawił skierowany już do Sejmu projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Dziekoński podkreślił, że dyskusja podczas obrad „pokazała bardzo ważną wartość decentralizacji autonomii samorządu jako celową i potrzebną do utrzymania” oraz to, że prezydencki projekt ustawy jest "potrzebny i bardzo ważny dla lepszego funkcjonowania samorządów w Polsce w ogóle, a samorządów wojewódzkich w szczególności".

"Wskazała również, że dyskutowanie nad samorządnością to proces trwały, ciągły i powinien być kontynuowany w następnych latach, nie tylko w ramach przygotowanego przez pana prezydenta projektu” – powiedział minister.

Marszałkowie województw i przewodniczący sejmików w przyjętym stanowisku wskazali na rozwiązania sprzyjające rozwojowi i sprawnemu funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, ale również na regulacje, które się do tego nie przyczynią.

Z aprobatą spotkały się zapisy prezydenckiego projektu dotyczące m.in.: podkreślenia zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego poprzez umożliwienie im samodzielnego określenia sposobu realizacji zadań własnych, nałożenia obowiązku podawania projektów uchwał do publicznej wiadomości i umożliwienia ogłaszania tekstów jednolitych prawa miejscowego, nadania kompetencji gminom i powiatom w zakresie kształtowania polityki rozwoju jako zadania własnego.

Marszałkowie województw i przewodniczący sejmików poparli również: ujednolicenie wzorca staranności organów wykonawczych przy zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, przyznanie stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego prawa reprezentowania interesów swoich członków przed organami władz publicznych, w postępowaniu sądowoadministracyjnym i przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz zwiększenie wpływu mieszkańców w życiu publicznym jednostek samorządu terytorialnego.

Za rozwiązania, które nie przyczynią się do rozwoju uznali m.in.: propozycję tworzenia stowarzyszeń aktywności lokalnej, obligatoryjne tworzenie konwentu delegatów samorządu lokalnego zwanego konwentem wojewódzkim, tworzenie zespołów współpracy terytorialnej, zmianę formuły absolutorium udzielanego władzom samorządowym.

W stanowisku marszałków województw i przewodniczących sejmików znalazł się postulat zwiększenia wpływu samorządów terytorialnych na politykę zdrowotną.

Członkowie konwentów zaapelowali o uwzględnienie ich stanowiska w trwających obecnie pracach legislacyjnych.