Z dniem 5 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. poz. 699) .

W wyniku nowelizacji zniesiony został obowiązek przedstawienia przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla bezrobotnych w przypadkach określonych art. 61 i 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.) zaświadczenia wydanego przez powiatowy urząd pracy o rejestracji bezrobotnego. Zgodnie z nowymi przepisami marszałek województwa przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania prawa do zasiłku obowiązany jest do weryfikacji (za pomocą systemu WUP-Viator) danych zgromadzonych w rejestrze centralnym prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto zniesiony został obowiązek przekazania przez powiatowy urząd pracy do wojewódzkiego urzędu pracy zaświadczenia o rejestracji jako poszukującego pracy osoby zamierzającej pobierać w RP zasiłek dla bezrobotnych transferowany z innego państwa członkowskiego UE lub jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Konsekwencją wprowadzonej zmiany jest nałożenie na wojewódzki urząd pracy obowiązku sprawdzania w rejestrze centralnym (za pomocą systemu WUP-Viator) danych dotyczących posiadania statusu poszukującego pracy.

Zniesiony został również obowiązek przedstawienia zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy o posiadaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osobę ubiegającą się o stwierdzenie zachowania tego prawa, która udaje się do innego państwa członkowskiego UE lub jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Nowe przepisy nakładają na marszałka województwa obowiązek zweryfikowania, przed wydaniem dokumentu stwierdzającego zachowanie prawa bezrobotnego do zasiłku, danych zainteresowanego, które zgromadzone zostały w rejestrze centralnym. Dane te dotyczą posiadania przez bezrobotnego prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okresu, na jaki przysługuje zasiłek, wysokości zasiłku oraz wszelkich innych okoliczności wpływających na wypłatę zasiłku.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. poz. 699).