Celem wprowadzonej nowelizacji jest uelastycznienie i uproszczenie procedury przetargowej, zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy unijnego. Nowelizacja w swej zasadniczej części wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia unijnych dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

1. wprowadzenie podziału na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

Nowelizacja nakłada nowe obowiązki formalne dla uczestników przetargu >>>

2. ograniczenie podstawowych obowiązków wykonawców do składania oświadczenia własnego o spełnianiu warunków w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców);

JEDZ to oświadczenie własne wykonawcy >>>

3. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą dokumentów można żądać wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza;

4. ograniczenie możliwości korzystania z kryterium najniższej ceny. Zamawiający będą mogli zastosować kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 proc., jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.;

5. wprowadzenie nowego trybu udzielenia zamówienia publicznego - partnerstwa innowacyjnego;

Partnerstwo innowacyjne nowym trybem udzielania zamówienia >>>

6. zwrócenie uwagi na kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, poprzez uwzględnienie w kryteriach oceny ofert, relacji jakości do ceny lub kosztu;

7. wprowadzenie klauzul społecznych i możliwości zastrzegania przez zamawiającego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem działania jest integracja społeczna oraz promowanie zakładów pracy chronionej i wykonawców zatrudniających niepełnosprawnych i "defaworyzowanych" na rynku pracy;

8. zwiększenie elastyczności dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne;

9. wprowadzenie zamówień in-house - podmiot zamawiający będzie mógł powierzyć określone zadania bez przetargów swojej "spółce-córce", gdy jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach;

Lewiatan: firmy stracą na zamówieniach in-house >>>

10. nadzór nad Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Jednocześnie odnośnie:
1) obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia, oraz instytucji elektronicznych takich jak: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów – termin wdrożenia dyrektyw został wyznaczony do dnia 18 października 2018 r.
2) obowiązkowej komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą – termin wdrożenia dyrektyw został wyznaczony do dnia 18 kwietnia 2017 r.;
3) przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – termin wdrożenia dyrektyw został wyznaczony do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów