Czy starosta powinien zająć stanowisko w sprawie protestu?


Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianieStarosta powinien przesłać pismo mieszkańców - protest do organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego albo do wójta, jeśli budowa składowiska jest dopiero na etapie planowania (na zasadzie art. 65 k.p.a . - Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono jest niewłaściwy w sprawie, powinien on niezwłocznie przekazać je do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie).

Dopiero na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). mieszkańcy będą mogli wziąć udział w procedurze.

Uzasadnienie

Starosta nie jest organem, który ma jakiekolwiek kompetencje związane z budową składowiska na terenie gminy, jeśli organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa. Jeśli budowa składowiska jest zgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (a plan gminny jest zgodny z kierunkami zagospodarowania ustalonymi przez województwo) oraz powiatowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami, a mieszkańcy nie protestowali na etapie tworzenia tych aktów, w tym umieszczania inwestycji w tych planach i wójt wydał decyzję środowiskowa, której nie zaskarżono do SKO, to organem właściwym do przekazania mu obecnego protestu będzie organ wydający pozwolenie zintegrowane.