Na terenie naszej nieruchomości stwierdziliśmy nielegalne wysypisko odpadów. Są to odpady komunalne (ok. 90%) wymieszane z połamanymi płytami eternitowym i (ok. 10%.)
Nieruchomość gruntowa nie była przez nas przez dłuższy okres czasu użytkowana i monitorowana. Odpady zostały zdeponowane w dawnych piwnicach dużego, wyburzonego już obiektu, a następnie zasypane ziemią. Obiekt ten został wyburzony przez naszą firmę, a piwnice zostały zasypane ziemią i teren zniwelowany. Z tego wynika, że faktyczny wytwórca odpadów dokonał odkrywki piwnic, wypełnił je zmieszanymi odpadami i ponownie zasypał.

O fakcie powstaniu wysypiska dowiedzieliśmy się przy okazji wykonywanych w tym terenie robót ziemnych.

Odpadów może być od kilku do kilkuset ton.

Jak winna wyglądać procedura likwidacji wysypiska?

Czy możemy sami zlikwidować wysypisko, a odpady przekazać na składowisko?

Pod jakim kodem zaklasyfikować przedmiotowe odpady?

Jakie instytucje należy powiadomić o wysypisku odpadów z resztkami eternitu?

Odpowiedź

Właściciel nieruchomości nie tylko może, ale jest zobowiązany do usunięcia odpadów zgromadzonych na terenie jego nieruchomości, wywieźć je na teren składowiska odpadów i uiścić opłatę za ich składowanie. Powinien on zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o fakcie "podrzucenia" odpadów z uwagi na to, że wśród zmieszanych odpadów komunalnych są odpady niebezpieczne zawierające azbest (połamane płyty eternitowe). W zasadzie wójt powinien wszcząć postępowanie w celu ustalenia podmiotu, który w sposób nielegalny usunął azbest i umieścił go w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Skoro jednak nie wiadomo, kiedy odpady zostały umieszczone w piwnicach, to najprawdopodobniej takie postępowanie nie przyniesie żadnego rezultatu. Jednak to wójt będzie o tym decydował.

W związku z tym, iż wśród odpadów komunalnych są odpady zawierające azbest właściciel nieruchomości nie może podjąć się sam, przy pomocy swoich pracowników wydobycia odpadów. Usunięcie płyt azbestowych z miejsca, w którym się obecnie znajdują podlegać będzie odrębnym procedurom.

Zmieszane odpady komunalne (20 03 01), to odpady inne niż niebezpieczne, natomiast połamane płyty eternitowe (17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest), to odpad niebezpieczny. Nie da się zatem przypisać tym odpadom jednego kodu. Jeśli wśród odpadów przeważają masą płyty eternitowe, to można wszystkie odpady oznaczyć kodem 17 06 05*. Jednakże firma, która będzie usuwała odpady, zapewne dokona choćby wstępnej selekcji i oznaczy je zgodnie z klasyfikacją odpadów wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), chyba że odpady komunalne będą na tyle zanieczyszczone azbestem, że nie będzie można je składować tylko na składowisku odpadów niebezpiecznych. Wtedy oznaczy je jako 17 06 05*, mimo że nie oddaje to ani rodzaju, ani składu odpadów.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) , właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanego.

Prace polegające na usuwaniu odpadów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniające odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca musi posiadać odpowiednie decyzje na gospodarowanie odpadami związane z prowadzeniem działalności, w wyniku której powstają niebezpieczne odpady. Także wykonawca prac polegających na usunięciu odpadów z miejsca (piwnicy wyburzonego obiektu), a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Przydatne materiały:
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)