Za usunięcie odpadów odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. Gmina byłaby odpowiedzialna za likwidację dzikiego wysypiska, gdyby znajdowało się ono na jej terenie. W przypadku, gdyby właściciel działki mieszkał w znacznym oddaleniu i to nie on umieścił odpady na terenie swojej działki, organ powinien wszcząć postępowanie w celu ustalenia, kto te odpady umieszcza. Gdyby w jego wyniku okazało się, że faktycznie mieszkańcy gminy umieszczają tam odpady i udało się ustalić ich personalnie, to właściciel działki mógłby skutecznie uchylić się od obowiązku usunięcia tych odpadów. Wtedy osoby te byłyby odpowiedzialne za uprzątnięcie działki. Gdyby nie udało się ustalić tych osób, to adresatem decyzji z art. 34 ustawy o odpadach powinien być właściciel działki. Powinien on interesować się swoją nieruchomością, ogrodzić ją jeśli tam nie mieszka, a w momencie ustalenia, że mieszkańcy gminy zanieczyszczają ją, prosić organ o interwencję.

Zgodnie z wymaganiami art. 34 ustawy o odpadach , w przypadku stwierdzenia, że odpady są składowane lub magazynowane w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do nakazania posiadaczowi odpadów (w drodze decyzji wydawanej z urzędu) usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując jednocześnie sposób wykonania tej decyzji. Przywołany przepis jako adresata decyzji nakazującej usunięcie odpadów, wyraźnie wskazuje posiadacza odpadów. W świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy o odpadach , posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów). Ponadto domniemywa się, że posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości jest władający powierzchnią ziem. Zgodnie z art. 3 pkt 44 Prawa ochrony środowiska , za władającego powierzchnią ziemi uznaje się właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający.

Domniemanie, że posiadaczem odpadów jest właściciel nieruchomości może zostać w konkretnych okolicznościach obalone (tak Radecki Wojciech; Komentarz do art. 34 ustawy o odpadach [w:] W. Radecki, ustawa o odpadach. Komentarz, ABC, 2008, wyd. II.). Wtedy jednak musiałby on udowodnić, że to inne osoby umieściły na jego działce odpady albo wykazać, że działką włada inny podmiot, także bez jego zgody, czyli ustalić posiadacza samoistnego nieruchomości. Taki podmiot byłby zobowiązany do usunięcia odpadów. Jeśli właściciel tego nie uczyni, a prowadzone postępowanie nie doprowadzi do ustalenia, kto "podrzuca" na działkę odpady, to będzie musiał odpady te usunąć.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287)