Warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przez przedsiębiorcę jest spełnienie przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Wśród nich ustawa przewiduje wymóg posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykazania się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy).

Jerzy P. do wniosku o wydanie licencji dołączył dokumenty poświadczające spełnienie wszystkich ustawowych przesłanek, w tym dowody potwierdzające wykonywanie transportu drogowego taksówką w gminie sąsiedniej w stosunku do tej, w której ubiegał się o licencję. W decyzji rozstrzygającej sprawę Wójt Gminy P. odmówił udzielenia licencji, wskazując na brak zaświadczenia o zdanym egzaminie oraz na brak udokumentowania 5-letniej praktyki w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką na obszarze gminy, w której wnioskodawca ubiegał się o licencję. W odwołaniu Jerzy P. zakwestionował stanowisko organu I instancji, zarzucając m.in. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 6 ustawy o transporcie drogowym i wprowadzenie wymogu nieokreślonego w ustawie, tj. wykonywania transportu na obszarze gminy, której dotyczy licencja.

Rozpatrując odwołanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że licencja jest udzielana na określony pojazd i obszar obejmujący konkretną gminę (ewentualnie gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia; tak: art. 6 ust. 4 ustawy). Zdaniem organu odwoławczego interpretacja przepisu wprowadzającego wymóg wykazania się 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu dokonana przez organ I instancji była prawidłowa. Podkreślić należy, że przepis ten wprowadza alternatywny sposób spełnienia wymogu nim określonego. Ubiegający się o wydanie licencji powinien zatem przedłożyć zaświadczenie o odbytym szkoleniu i zdanym egzaminie albo wykazać się wymaganym okresem praktyki w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką. Z uwagi na pozostawienie wnioskodawcy wyboru, którą z przesłanek zamierza spełnić, to od niego zależy, czy udowodni 5-letnią praktykę, czy też przedłoży zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką. Zamiarem ustawodawcy wprowadzającego w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy dwa alternatywne wymogi dla osób pragnących wykonywać transport drogowy taksówką było niewątpliwie zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez te osoby. Z tego też względu nie można uznać, że osoba posiadająca 5-letnią praktykę na terenie innej gminy aniżeli tej, w której ubiega się o licencję, zna topografię miejsca prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej i tym samym będzie gwarantowała wysoką jakość świadczonych usług. Tym bardziej że szkolenie i egzamin dotyczą przede wszystkim topografii gminy, w której ma być prowadzona działalność transportowa. Dopuszczenie możliwości wykazania się praktyką w jakiejkolwiek gminie podważałoby sens samej licencji i stawiałoby w nierównej sytuacji tych, którzy nigdy wcześniej nie prowadzili takiej działalności. 

Oznacza to, że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. działalności taksówek osobowych na terenie innej gminy niż ta, w której strona ubiega się o licencję, nie jest spełnieniem ustawowego warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy. W sytuacji, gdy strona nie jest w stanie wykazać się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką na obszarze gminy, w której ubiega się o licencję, zobowiązana jest do odbycia szkolenia i zdania egzaminu. Jeżeli jednak egzaminu takiego nie zdała (niezależnie od okoliczności, tj. z uwagi na nieprzystąpienie do niego bądź uzyskanie wyniku negatywnego), to nie jest możliwe udzielenie jej licencji.

(decyzja SKO w Gdańsku z dnia 20.11.2008 r., sygn. akt 2876/08)