Rozporządzenie wprowadza otwarty katalog wydatków, które mogą być pokrywane pomocą udzielaną w formie pożyczki lub poręczanym kredytem umożliwiającą mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp w szczególności do pozyskiwania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poręczeń, które dotyczą kredytów, których nazwa sugerowałaby finansowanie wydatków operacyjnych (co wykluczałoby możliwość udzielenia poręczenia w ramach RPO finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), niemniej faktycznie mają charakter rozwojowy – wpisujący się w cele i przeznaczenie EFRR.

Celem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1142) jest doprecyzowanie i zmiana przepisów rozporządzenia zgodna z postulatami jego adresatów – podmiotów udzielających pomocy na jego podstawie, czyli funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, jak również podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli Instytucji Zarządzających RPO – zarządów województw.

Prawodawca zdecydował się zrezygnować z katalogu zamkniętego zawierającego listę wydatków kwalifikowalnych, które mogą być finansowane pożyczką udzielaną przez fundusz pożyczkowy lub kredytem poręczanym przez fundusz poręczeniowy w ramach pomocy de minimis na rzecz katalogu otwartego, w którym nie wskazuje się expressis verbis konkretnych wydatków – analogicznie jak to ma miejsce w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317).

Postulat nowelizacji ww. przepisu był zgłaszany przez przedstawicieli Instytucji Zarządzających RPO i funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy poręczeniowych, którzy wskazują, iż obecny kształt katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis wyłącza możliwość poręczania kredytów określanych jako obrotowe. Natomiast w praktyce, jak twierdzą ww. podmioty, zdecydowana większość poręczanych przez te fundusze kredytów ma charakter obrotowy.

Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 29 września 2010 r.


Na podstawie: www.mrr.gov.pl, stan z dnia 15 września 2010 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządze w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1142)