Jakie kwalifikacje musi posiadać główny księgowy spółki z o.o. będącej własnością gminy?

Czy są jakieś uwarunkowania dotyczące kwalifikacji pracownika na stanowisku głównego księgowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem w 100% jest gmina?

Jaki rodzaj wykształcenia powinien posiadać główny księgowy i czy wymagane jest podnoszenie jego kwalifikacji?

Odpowiedź

Obowiązujące przepisy nie regulują wymagań kwalifikacyjnych dla głównych księgowych spółek handlowych, niezależnie od tego, kto jest ich udziałowcem/akcjonariuszem

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – dalej u.f.p., głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1)prowadzenia rachunkowości jednostki;\

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.@page_break@

Przepis art. 54 ust. 2 u.f.p. szczegółowo ustala wymagania kwalifikacyjne dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Jednakże art. 9 pkt u.f.p. stanowi, że sektor finansów publicznych tworzą jednostki wymienione w tym przepisie oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Tym samym przepisy kompetencyjne dotyczące jednostek sektora finansów publicznych nie mogą dotyczyć spółek handlowych, także tych, których jedynym udziałowcem względnie akcjonariuszem jest jednostka samorządowa (gmina).

Również przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają wymagań kwalifikacyjnych dla głównego księgowego spółki.

Zgodnie zaś z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), to kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Przepisy obowiązujące nie regulują zatem wymagań kwalifikacyjnych dla głównego księgowego spółki handlowej. Tym samym kwestia ta pozostaje do decyzji spółki – jako pracodawcy.