Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Odpowiedź


Gmina, której mieszkańcem jest uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 u.s.o., otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.


W przypadku dziecka niepełnosprawnego niebędącego mieszkańcem danej gminy na gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ciąży obowiązek zwrotu kosztów w powołanej w przepisie wysokości. Gmina na terenie której jest przedszkole otrzyma na dziecko część oświatową subwencji ogólnej – z tytułu posiadanej przez ucznia niepełnosprawności – wykazując niepełnosprawność dziecka w sprawozdaniu SIO.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.