W gminie funkcjonuje przedszkole samorządowe w godz. od 7:30 do 15:00 Rodzicom pracującym od 7 godz. godziny funkcjonowania przedszkola nie odpowiadały w związku z czym posyłały dzieci do przedszkola w miejscu pracy. Samorządy będące organem prowadzącym te przedszkola obciążyły naszą gminę kosztami uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do ich przedszkola.

Czy gmina ma prawo obciążać kosztami uczęszczania dzieci do prowadzonego prze nią przedszkola inną gminę?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującym prawem, gdy do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez gminę prowadzącą przedszkole. Prowadzenie przedszkoli publicznych jest zadaniem własnym gminy i zadanie to gmina wykonuje w stosunku do członków samorządu, na których rozpościera się władztwo samorządu lokalnego. Nie jest obowiązkiem gminy wykonywanie tego zadania w stosunku do osób z innych samorządów terytorialnych, bowiem gmina i jej organy mają kompetencje odnoszące się tylko do określonego obszaru. Gmina może podjąć się realizacji zadań powierzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego - jednak wykonywanie takiego zadania poprzedzone jest podpisaniem stosownej umowy mającej swoje konsekwencje finansowe (przekazanie środków na pokrycie realizacji tego zadania).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie oświaty , przedszkolem publicznym jest przedszkolerealizujące programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zatrudnia nauczycieli posiadających określone kwalifikacje.

Zgodnie z art. 80 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty przedszkola publiczne prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. Przedszkola otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego). W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.

Zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty , jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez gminę prowadzącą przedszkole. Natomiast w art. 79 ust. 1a ustawy o systemie oświaty ustalono, że przedszkole publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, będące zakładem budżetowym, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania oświatowe.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)