Art. 71 k.p.a. stanowi, że skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Dodatkowo skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem.

Dr. hab. Małgorzata Jaśkowska i prof. Andrzej Wróbel, autorzy nowego komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, podkreślają, że k.p.a. nie zawiera przepisu, który uprawniałby osoby obecne przy dokonywaniu czynności urzędowej do żądania sprostowania lub uzupełnienia protokołu, jak czyni to przepis art. 160 k.p.c. Nie oznacza to jednak, że osoba ta nie może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu przed jego podpisaniem. Komentowany przepis określa wprawdzie jedynie zasady i tryb dokonywania skreśleń i poprawek w protokole, jednakże skreślenia te i poprawki mogą dotyczyć omyłek dostrzeżonych przez sporządzającego protokół lub osoby obecne albo mogą być dokonane wskutek uwzględnienia żądania przez te osoby sprostowania lub uzupełnienia protokołu.

Wszelkie skreślenia i poprawki w protokole muszą być dokonywane w taki sposób, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Niedopuszczalna jest zatem praktyka wymazywania lub zamazywania liter, wyrazów lub zdań przy użyciu środków korektorskich i wpisywania w te miejsca lub nad nimi znaków prawidłowych (Komentarz, 1995, s. 183).

K.p.a. wymaga, aby wszelkie dokonane w protokole skreślenia i poprawki były stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem. Stwierdzenie naniesionych poprawek i dokonanych skreśleń polega na ich omówieniu w końcowej części protokołu.

Dr. Hab. Małgorzata Jaśkowska i prof. Andrzej Wróbel dodają, że z wykładni językowej omawianego przepisu wynika, że nie jest dopuszczalne dokonywanie skreśleń i poprawek w protokole po jego podpisaniu. Wydaje się bowiem, że ratio legis przepisu polega na tym, aby wszelkie korekty protokołu były dokonywane w obecności osoby, która uczestniczyła w czynności urzędowej. Odmienne zdanie ma J. Borkowski (Komentarz, 1996, s. 338), który uważa, że w wypadku gdy błędy ujawnią się po podpisaniu protokołu, należy je poprawić, w protokole zamieścić omówienie i uzyskać podpisy wszystkich osób obecnych przy protokołowanej czynności również pod tym omówieniem.

Wszystkim osobom zainteresowanym szerszym omówieniem przepisów k.p.a. dotyczących metryk, protokołów i adnotacji polecam najnowszy komentarz dr. hab. Małgorzaty Jaśkowskiej i prof. Andrzeja Wróbla, który został kilka dni temu udostępniony w ramach przedsprzedaży w księgarni Profinfo.pl. W komentarzu omówiono w sposób kompleksowy przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz m.in.: kwestie wydawania zaświadczeń, koszty postępowania administracyjnego oraz postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Co ważne, autorzy uwzględnili dorobek doktryny oraz wieloletnie, w tym również niepublikowane, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie komentarza zostało wzbogacone o kompletną bibliografię postępowania administracyjnego z lat 1927-2015. Tu bezpośredni link do księgarni >

 

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł