Jednym z tematów tej kontroli będzie dysponowanie środkami budżetowymi.

Jak powinna przebiegać procedura powołania takiej komisji?

Kto może wchodzić w skład komisji?

Czy pracownik dzielnicowego biura finansów, czyli biura księgującego, może wchodzić w skład takiej komisji?

Odpowiedź

Organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe ma prawo kontroli na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansach publicznych .

Uzasadnienie

Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów (art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty ). Organ prowadzący ma m.in. obowiązek badania prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem. Zapis ten jest konsekwencją faktu nieposiadania przez szkoły i placówki oświatowe samodzielnego charakteru, a także finansowej zależności od organu prowadzącego. W świetle zapisu art. 53 ustawy o finansach publicznych za całość gospodarki finansowej jednostki odpowiada kierownik jednostki (dyrektor szkoły).

Ponadto zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do obowiązków kierownika jednostki należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Pojęcie kontroli zarządczej wprowadzone przepisami nowej u.f.p., objęło w pewnym sensie swoim zakresem pojęcie kontroli wewnętrznej, obejmującej również obowiązek corocznego kontrolowania co najmniej 5% wydatków podległych organowi prowadzącemu jednostek. Regulacja ustawy o finansach publicznych nie przewiduje tego wprost, ale wskazane jest, aby w jednostce (zarówno będącej szkołą, jak i w jednostce samorządu terytorialnego) funkcjonowały procedury kontroli zarządczej, regulujące m.in. omawiany aspekt. Procedury te mogą funkcjonować w postaci jednego dokumentu, bądź kilku dokumentów - przy czym należy zaznaczyć, że obowiązujące do czasu wprowadzenia nowej u.f.p. uregulowania wewnętrzne zachowują w dalszym ciągu swoją aktualność. Powinny być ewentualnie uzupełnione o kwestie, o których mowa w nowej u.f.p. W procedurach tych powinny się również znaleźć zapisy stanowiące o sposobie przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych właściwej j.s.t. - w tym w szkołach i placówkach oświatowych. Na tej podstawie (a także powołanych wyżej przepisów ustawy o systemie oświaty , jak również odpowiednich przepisów ustrojowych – tj. przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym czy też samorządzie województwa) organ prowadzący szkołę powołuje komisję do przeprowadzenia kontroli w szkole oraz wskazuje jej zakres. Pracownicy wyznaczeni przez organ prowadzący powinni posiadać imienne upoważnienia do przeprowadzenia wspomnianej kontroli. Wskazanie osób należy do kompetencji organu prowadzącego. Wydaje się, że nie powinny to być osoby zajmujące się obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, gdyż osoba taka występowałaby w podwójnej roli - jako wykonująca obsługę finansową oraz kontrolująca wykonywane przez siebie czynności. Zazwyczaj kontrolującymi są pracownicy komórki kontrolującej lub też pracownicy wydziału finansowego oraz wydziału edukacji


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)