Zamawiający chce ogłosić konkurs na podstawie art. 110 Prawa zamówień publicznych  na koncepcję i opracowanie kampanii promocyjnej środków UE w województwie, a następnie udzielić zamówienia na jego podstawie w trybie z wolnej ręki lub w trybie negocjacji bez ogłoszenia (zamówienie publiczne na przygotowanie i realizację ww. kampanii tj. m.in. wykonanie i zamieszczenie banerów, spoty reklamowe, ulotki promocyjne, plakaty, bilbordy, reklama na biletach autobusowych, itp.).

Wg art. 111 ust. 2 Prawa zamówień publicznych  "...przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej", z przepisu nie wynika jednak czy również można udzielić zamówienia na realizację zadania, czyli w tym przypadku realizację kampanii promocyjnej.

Odpowiedź 

Przedmiotem konkursu może być wyłącznie wykonanie określonej pracy o charakterze intelektualnym. Zakres konkursu określa art. 110 Prawa zamówień publicznych i dotyczy on dzieła, które ma charakter niematerialny. Jeśli więc przemiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, to efektem tej pracy może być tylko i wyłącznie opracowanie rozwiązania problemu stanowiącego przedmiot konkursu. Co powoduje, że szczegółowe opracowanie pracy konkursowej nie może obejmować dostaw ani robót budowlanych, które dotyczą określonych przedmiotów materialnych.  

Uzasadnienie 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa zamkniętego katalogu sytuacji, w których można korzystać z procedury konkursu. Nie znaczy to jednak, że konkurs można stosować w każdej sytuacji. Przedmiotem konkursu może być tylko taka praca, której towarzyszyć będzie przeniesienie autorskich praw majątkowych na zamawiającego, w zamian za otrzymanie nagrody. A zatem pracą konkursową mogą być przede wszystkim utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), tzn. każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania.

 Tak określony przedmiot konkursu determinuje oczywiście zakres możliwej nagrody. Zamawiający na podstawie art. 111 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oprócz nagrody pieniężnej lub rzeczowej może ustanowić nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, autora wybranej pracy konkursowej. Zgodnie z treścią art. 111 ust. 2 Prawa zamówień publicznych w takiej sytuacji, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Jednak szczegółowe opracowanie pracy konkursowej nie można interpretować rozszerzająco. Zakres konkursu określa art. 110 i dotyczy on dzieła, które ma charakter niematerialny. Przedmiot konkursu nie może więc obejmować dostaw rzeczy lub wykonania robót budowlanych. A zatem szczegółowe opracowanie pracy konkursowej może obejmować tylko i wyłącznie szczegółowe opracowanie dzieła, koncepcji lub problemu stanowiącego przedmiot konkursu. Co powoduje, że szczegółowe opracowanie pracy konkursowej nie może obejmować dostaw ani robót budowlanych, które dotyczą określonych przedmiotów materialnych. Jeśli więc przedmiotem konkursu było sporządzenie koncepcji architektonicznej danego obiektu, to przedmiotem zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia będzie projekt architektoniczny lub cała dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Nie będzie nim mogło być jednak wybudowanie obiektu. Jeśli przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji oprogramowania, to przedmiotem zamówienia będzie tylko napisanie tego oprogramowania, a nie np. dostawa sprzętu, na którym ma ono być zainstalowane (patrz: wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 29 grudnia 2006 r. sygn. akt. UZP/ZO/0-3006/06 UZP/ZO/0-3017/06, wyrok Sadu Okręgowego z 19 grudnia 2006 V Ca 2164/06). Jeśli więc przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej to szczegółowe opracowanie pracy konkursowej może polegać wyłącznie na przygotowaniu tej kampanii promocyjnej. Realizacja kampanii reklamowej w postaci zamówienia określonych usług i dostaw (zamówienie banerów, ulotek, plakatów, spotów itp.) nie wchodzi w zakres art. 111 ust. 2 Prawa zamówień publicznych . Te usługi oraz dostawy powinny zostać zlecone w odrębnej procedurze. Nie powinno być jednak z tym kłopotu, bowiem przedmiotem konkursu jest zawsze przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej. Mając więc prawa autorskie do pracy konkursowej będzie można udzielić zamówienia bez konieczności udzielania zamówienia autorowi pracy konkursowej. 

 
Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)