Wzięło w niej udział około 140 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej, organów kontroli, środowiska naukowego oraz eksperci w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Konferencja była okazją do dyskusji, w szczególności na temat stosowania rozwiązań innowacyjnych w zamówieniach publicznych, problematyki wykorzystania instrumentów elektronicznych, włączania kryteriów społecznej odpowiedzialności przy wyborze wykonawców oraz stosowania kryteriów oceny ofert; jak również do wymiany doświadczeń na temat stosowania trybów negocjacyjnych w strukturze udzielanych zamówień publicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Jej celem było również zaprezentowanie dorobku naukowego w zakresie różnych dyscyplin podejmujących problematykę zamówień publicznych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 22 czerwca 2011 r.