Pytanie:
Czy Komisarz Rządowy powołany na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa oświadczenie majątkowe na zasadach określonych w art. 24h ww. ustawy? Jeżeli tak, to czy jako wójt, czy jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta?

Odpowiedź:
Komisarz rządowy składa oświadczenie majątkowe na zasadach, na jakich czyni to wójt (jako organ zastępczy wójta).

Uzasadnienie:
Komisarz rządowy, będący organem zastępczym organów jednostek samorządu terytorialnego, od momentu "przejęcia wykonywania zadań i kompetencji organów gminy", tj. od dnia powołania, jest organem działającym w miejsce wójta, a zatem powinien złożyć oświadczenie majątkowe, o którym mowa w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Jeżeli wójt został zawieszony w trybie art. 97 ustawy o samorządzie gminnym, to nie jest możliwe działanie w jego imieniu. Komisarz rządowy nie działa w imieniu wójta (oraz rady gminy), lecz w jego (i jej) miejsce. Organ zastępczy nie jest zatem podmiotem wydającym decyzje w imieniu wójta, lecz to w imieniu komisarza rządowego decyzje są wydawane. Jako osoba pełniąca obowiązki organów, w tym obowiązki wójta, komisarz rządowy powinien zatem złożyć oświadczenie majątkowe na zasadach, na jakich oświadczenie składa organ wykonawczy gminy. Rada gminy – co oczywiste – jako organ kolegialny nie składa oświadczenia majątkowego, lecz składają je poszczególni radni, zatem przepisy dotyczące składania oświadczenia majątkowego przez radnych nie obejmują komisarza rządowego. Dotyczy go jednak bezpośrednio obowiązek złożenia oświadczenia, jako osoby wykonującej kompetencje wójta. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami