Zgodnie z projektowanymi zmianami podmioty, które organizują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, będą mogły gromadzić i przetwarzać dane osobowe (dzieci i rodziców) konieczne dla przeprowadzenia naboru do żłobków lub klubów dziecięcych oraz przy zatrudnianiu dziennego opiekuna. Swoje dane osobowe będą musiały też podać osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Katalog danych obejmuje nie tylko nr PESEL czy adres miejsca zamieszkania, ale też np. dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka, miejsce opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych przez rodziców.


Możliwe będzie też łączenie połączenie, w celach organizacyjno-administracyjnych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół z instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W założeniu ma obniżyć to koszty funkcjonowania żłobków bądź klubów dziecięcych.

W projekcie nowelizacji zapisano, iż wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych uregulowane zostały w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Także opinie jak i kontrole będą odnosiły się wyłącznie do wymagań zawartych w nowym rozporządzeniu i będą przeprowadzane na dotychczasowych zasadach. Ma to wyeliminować sytuacje, w których inspektoraty sanitarne rozbieżnie interpretują przepisy, co rodzi liczne nieporozumienia i hamuje rozwój żłobków i klubów dziecięcych.

Projektowane zmiany mają też umożliwić rejestrację żłobków oraz klubów dziecięcych za pomocą platformy ePUAP. Ponadto rozszerzono krąg podmiotów, które mogą zatrudniać dziennych opiekunów. Oprócz gmin, będą do tego uprawnione także osoby prawne
lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Uchyleniu uległ także art. 29 ustawy żłobkowej obligujący wójta (burmistrza / prezydenta miasta) do przeprowadzenia wizytacji lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi, przed wpisaniem instytucji opieki do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych. Samorządy wielokrotnie postulowały, iż przepis ten generuje zbyt wielkie koszty i jest bezcelowy, skoro wcześniej odpowiednich inspekcji dokonały już właściwe służby.

W projekcie zaproponowano możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków bądź klubów dziecięcych nie tylko przez gminy, ale także przez inne podmioty – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jej wysokość mogłaby wynieść nawet do 80% kosztów zadania. Miałoby to ułatwić tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz obniżyć wysokości opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Autorzy projektu proponują również wprowadzenie rozwiązań dotyczących zwolnień podatkowych analogicznych do tych, które uzyskały między innymi placówki publiczne, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w zakresie nieruchomości zajętych
na działalność oświatową.

Wraz z projektem nowelizacji opublikowano również projekt rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Obydwa projekty dostępne są na stronie internetowej MPiPS.

Źródło: www.mpips.gov.pl