Ustawa ta wprowadza m. in. zmiany do Prawa budowlanego , poszerzając wymóg uzyskania pozwolenia na budowę (nowo dodany art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego ).

I tak od 15 listopada 2008 r. pozwolenia na budowę wymagać będzie się od przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)