Odpowiedź

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach , pod pojęciem odpadów komunalnych rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W mojej ocenie, odpady z czyszczenia plaż spełniają przywołaną powyżej definicję i można je zaklasyfikować jako odpady komunalne w grupie 20, w szczególności zaś pod kodem 20 03 01, obejmującym niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - dalej r.k.o.

Warto podkreślić, że zgodnie z § 4 ust. 6 r.k.o., odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)