Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 88, poz. 499) ma zapewnić jednolitość dokumentów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia finansowego wymaganego od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wyeliminować nieprawidłowości w umowach zawieranych z ubezpieczycielami i gwarantami, które mogą osłabiać ochronę konsumentów usług turystycznych. Rozporządzenie nie narusza natomiast swobody kontraktowej stron w zakresie ustalania warunków uzyskania zabezpieczenia finansowego.

Rozporządzenie wprowadza wzory formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) , przy uwzględnieniu przesłanki jaką jest potrzeba wzięcia pod uwagę wszystkich niezbędnych elementów umowy. Na mocy rozporządzenia we wzorach formularzy uregulowane zostały kwestie wzajemnych relacji pomiędzy ubezpieczycielem lub gwarantem a marszałkiem województwa. Nowa regulacja określa także przebieg procedury uruchamiania środków z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wprowadza katalog dokumentów niezbędnych do uruchomienia tych środków.

Wzory umów porządkują także obowiązki gwarantów i ubezpieczycieli w zakresie ustalenia wysokości szkód i należnych z tego tytułu świadczeń oraz wypłaty tych świadczeń.

Określenie w rozporządzeniu wzorów dokumentów składanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych marszałkowi województwa, potwierdzających posiadanie zabezpieczenia finansowego wymaganego od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i stanowiących podstawę wpisu do rejestru działalności regulowanej służyć będzie ograniczeniu uznaniowości marszałków województw prowadzących rejestry działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i jednocześnie przyczyni się do ochrony praw przedsiębiorców. Przepisy te przyczynią się także do większej pewności potencjalnych klientów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych co do posiadanych przez tych przedsiębiorców zabezpieczeń finansowych na wypadek ich niewypłacalności. Doprecyzowanie przepisów dotyczących dokumentów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia finansowego wymaganego od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych usunie dowolność działania instytucji finansowych udzielających zabezpieczeń finansowych w tym zakresie, a jednocześnie jasno określi prawa i obowiązki każdej ze stron umowy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, a także przebieg procedury uruchamiania środków z tych zabezpieczeń finansowych.

Uporządkowanie praw i obowiązków gwarantów i ubezpieczycieli, przedsiębiorców oraz marszałków województw w rozporządzeniu przyczyni się do szybszego likwidowania skutków zdarzeń objętych gwarancją lub ubezpieczeniem, które dotknęły klientów biur podróży, szczególnie w zakresie zwrotu kwot wpłaconych przez klientów, w stosunku do których biura podróży w ogóle nie wywiązały się z umów o zorganizowanie imprezy turystycznej.

Podsumowując, rozporządzenie powinno ułatwić przeciwdziałanie dowolności działania instytucji finansowych udzielających zabezpieczeń finansowych wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz uznaniowości organów administracji prowadzących Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, co powinno mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw, także dzięki wzrostowi zaufania konsumentów do branży turystycznej i większemu popytowi na usługi przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne.

Na podstawie: www.msport.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2011 r.

 

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 88, poz. 499)