Gmina otrzymała finansowe wsparcie z funduszu dopłat, stanowiące dofinansowanie realizowanej inwestycji "budowa lokali socjalnych".

Jak należy sklasyfikować w budżecie gminy otrzymane wsparcie finansowe z funduszu dopłat?

Odpowiedź

Finansowe wsparcie otrzymane z Funduszu Dopłat ujmuje się w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w paragrafie 629 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Uzasadnienie

Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat dotyczy tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych. Finansowe wsparcie nie przysługuje na przedsięwzięcia, których realizacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej lub ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Obsługa programu została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Dopłat mogą być przeznaczone zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.), na:
- budowę budynku (na nieruchomości stanowiącej własność inwestora lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym),
- remont lub przebudowa budynku lub części takiego budynku (będącego własnością inwestora i przeznaczonego na pobyt ludzi),
- zmianę sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku będącego własnością inwestora, wymagającego dokonania remontu lub przebudowy,
- nabycie lokali mieszkalnych, (liczba lokali mieszkalnych zakupionych w ramach przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekraczać połowy wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku),
- nabycie lokali mieszkalnych połączonym z ich remontem (liczba lokali mieszkalnych zakupionych w ramach przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekraczać połowy wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku),
- pokrycia części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS), podnajmowanych osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu socjalnego, przy czym liczba lokali mieszkalnych tworzonych z udziałem inwestora (gminy, związku międzygminnego) nie może przekraczać połowy wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku.

Bank udziela wsparcia finansowego z funduszu dopłat na podstawie zawartej umowy z jednostką samorządu terytorialnego, np. gminą, związkiem międzygminnym określając cel na jaki jest udzielanie finansowe wsparcie, kwotę finansowego wsparcia oraz termin w jakim nastąpi uruchomienie środków, a także termin i sposób udokumentowania zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia finansowego z funduszu dopłat zależy od rodzaju przedsięwzięcia i nie może przekroczyć od 20% do 40% kosztów przedsięwzięcia. Warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszu dopłat jest zaangażowanie środków własnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody publiczne, wydatki publiczne, przychody oraz środki, klasyfikuje się według:
1) działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności;
2) paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków.

Klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) - dalej r.k.d.w.p.r. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do r.k.d.w.p.r. finansowe wsparcie z funduszu dopłat winno zaewidencjonować się w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 -"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w paragrafie 629 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)