Odpowiedź

Gminy otrzymujące rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej zaliczają je do dochodów własnych gminy.


Uzasadnienie

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) - dalej u.d.j.s.t. Zgodnie z art. 3 u.j.d.s.t. dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1) dochody własne,
2) subwencja ogólna,
3) dotacje celowe z budżetu państwa.


Dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:

1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.


Źródła dochodów własnych gminy określa art. 4 u.s.d.t. Są to:

1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
2) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów, eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych,
4) dochody z majątku gminy,
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.


Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) - dalej u.r.z.o.n. Zgodnie z art. 31 u.r.z.o.n. prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:

1) podatków:
a) od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
b) od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.

Zwolnienie to nie dotyczy podatku od gier, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, cła, podatków dochodowych, podatku od środków transportowych;

2) opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Prowadzący zakład pracy chronionej przekazuje środki uzyskane z tytułu ww. zwolnień na:
a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - w wysokości 10%,
b) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w wysokości 90%.


Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zwolnienie są z podatków lokalnych np. podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis.

Gminy otrzymują rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej z PFRON, która stanowi dochód własny gminy. Jest on ujmowany w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w paragrafie klasyfikacji budżetowej 268 "Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych".

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)