Projekt, obok zmian w przepisach karnych, wprowadza szczegółowe regulacje o charakterze administracyjno-prawnym.

Przepisy projektu ustawy będą przede wszystkim oddziaływać na:
1. podmioty biorące udział w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 2. służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 3. jednostki sądów oraz prokuratury oraz adwokatów i radców prawnych; 4. obywateli polskich oraz innych państw, w stosunku do których mogą być wszczęte i prowadzone postępowania karne o popełnienie nowych czynów zabronionych, które niniejszy projekt wprowadza do Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, jak również wskazane powyżej osoby, jeżeli zostaną objęte na skutek popełnienia czynu zabronionego środkiem karnym w postaci zakazu wstępu na imprezę masową; 5. podmioty wydające zezwolenia na przeprowadzanie imprezy masowej; 6. organizatorów imprez masowych; 7. zarządców dróg, zarządzających lotniskami, zarządzających infrastrukturą kolejową, zarządzających portami i przystaniami; 8. tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości; 9. uczestników imprez masowych oraz na obywateli RP i cudzoziemców, którzy przekraczają granicę państwową.

W projekcie wyraźnie przesądzono, że sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, w tym piwa, na meczu UEFA EURO 2012 lub na imprezie artystyczno-rozrywkowej polegającej na publicznym oglądaniu przekazu telewizyjnego meczu UEFA EURO 2012, w okresie od 1 czerwca do 8 lipca 2012 r., będzie mogła odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i przez podmioty posiadające zezwolenie wydane przez właściwy organ gminy, na zasadach określonych w art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) . Uczestnikom imprez masowych, z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka, będą mogły być sprzedawane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 4,5 % alkoholu.

W celu realizacji zadań wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń, a także ścigania ich sprawców w związku z organizacją Turnieju UEFA EURO 2012, Policja będzie mogła pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe:
1. o osobach mogących stwarzać lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoby te będą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. uzyskane lub przetwarzane przez inne organy, służby i instytucje państwowe, w tym również w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych; 3. uzyskane lub przetwarzane przez organy ścigania innych państw oraz inne podmioty – na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach – także bez wiedzy i zgody osób, których dane te dotyczą, w okresie do dnia 31 października 2012 r. Po upływie tego okresu, dane osobowe ulegną usunięciu ze zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Policji.

W celu realizacji zadań określonych ustawie Policja, na wniosek upoważnionego organu UEFA, będzie mogła dokonywać sprawdzeń osób ubiegających się o akredytację UEFA, w zakresie możliwości stwarzania przez te osoby zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012.

Warto podkreślić, że Policja przystępując do realizacji zadań związanych z przygotowaniem do zabezpieczenia EURO 2012, dokonała na potrzeby własne, analizy ryzyka planowanego przedsięwzięcia. Analiza na zasadzie słabych i mocnych stron wskazała, że problemy mogą miedzy innymi wystąpić z tzw. przepustowością pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Powyższe wynika z faktu, iż planowana ilość uczestników Turnieju UEFA EURO 2012 pochodzących z Polski jak również z innych krajów, naturalną siłą rzeczy będzie powodowała, iż Policja będzie zmuszona podejmować zwiększoną liczbę interwencji. Działania Policji w tym zakresie nie tylko będą ograniczały się do zakończenia interwencji na zasadzie pouczenia osób, ale również związane będą z koniecznością zatrzymania osoby lub jednocześnie większej grupy osób i przetransportowania do pomieszczeń, obiektów, w których zatrzymane osoby będą oczekiwać na zakończenie dalszych realizowanych w tej sprawie czynności służbowych.

W związku z powyższym, projekt umożliwia Policji tworzenie pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych, a także możliwość umieszczania osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, co powinno rozwiązać ewentualny problem braku miejsc w przypadku masowego zakłócenia porządku przez pseudo kibiców podczas Turnieju UEFA EURO 2012. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji ma zapobiec między innymi sytuacjom przetrzymywania przez dłuższy okres czasu pod gołym niebem osób zatrzymanych.

Kolejnym rozwiązaniem prawnym, które będzie miało wpływ na zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ramach EURO 2012 jest wprowadzenie możliwości rejestrowania monitorowanego obrazu z pomieszczeń, w których przebywają osoby zatrzymane.

W związku z odbywającymi się w Polsce licznymi imprezami masowymi, zwłaszcza w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 koniecznym będzie zapewnienie organom państwa natychmiastowej pomocy tłumaczy przysięgłych w trakcie imprez z dużą liczbą gości zagranicznych, gdzie istnieje podwyższone ryzyko, że dojdzie do naruszeń prawa. W projekcie proponuje się stworzenie możliwości zobowiązania tłumacza do pozostawania w gotowości do wykonywania czynności na żądanie sądu, prokuratora lub Policji. Zobowiązanie takie trwałoby zwykle kilka godzin, np. na czas trwania meczu piłkarskiego i dwie lub trzy godziny po nim. Tłumacz będzie mógł zostać zobowiązany do pozostawania w gotowości tylko na czas niezbędny, a więc organ zobowiązujący nie będzie mieć dowolności w ustalaniu czasu trwania obowiązku tłumacza. Decyzja podlegać będzie rygorowi natychmiastowej wykonalności, za czym przemawia ważny interes społeczny taki jak zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej.

Tekst projektu ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.


Na podstawie: www.mswia.gov.pl, stan z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)