Czy osoba zatrudniona na stanowisku kierownika schroniska dla bezdomnych, do której podstawowych obowiązków należy również praca socjalna i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, musi otrzymać dodatek 250 zł tak jak pracownik socjalny?


Odpowiedź


Kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie jest zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego, nie powinien zatem pobierać dodatku z tytułu wykonywania pracy socjalnej i przeprowadzania wywiadów w środowisku.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - dalej u.p.s., dodatek w wysokości 250 zł. przysługuje pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych. Nabycie uprawnień do dodatku wymaga zatem spełnienia kilku przesłanek, oprócz miejsca zatrudnienia i wymiaru czasu pracy, należy legitymować się uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Z pytania nie wynika czy wskazana osoba posiada takie uprawnienia, jeśli nie, to dodatek z całą pewnością nie przysługuje, nawet jeśli dana osoba wykonuje pracę socjalną i wywiady w środowisku. Pozostaje wątpliwość co do możliwości wypłaty dodatku, jeśli zainteresowany ma rzeczone uprawnienia, ale nie jest zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego. Z art. 156 u.p.s. oraz z orzecznictwa sądowego (wyrok SN z dnia 18 stycznia 2010 r. II PK 181/09, LEX nr 577830) wynika konieczność oddzielenia zawodu pracownika socjalnego od stanowiska pracownika socjalnego. Na wskazanym stanowisku może być zatrudniona osoba, która ma kwalifikacje do wykonania rzeczonego zawodu. Szczególne przywileje przysługujące analizowanej grupie zawodowej powinny być łączone z rzeczywistym zatrudnieniem. A więc powinny z nich korzystać osoby, które są zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego, a nie wszyscy którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, nawet jeśli spełniają pozostałe warunki do korzystania z pewnych przywilejów. Reasumując kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, którą jest schronisko dla bezdomnych (art. 51 ust. 4 w związku z art. 6 pkt 5 u.p.s.), nie jest zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego i nie powinien pobierać dodatku za pracę w terenie.

Uwagi
W opisanym przypadku pewne wątpliwości wzbudzać może zakres podstawowych obowiązków kierownika schroniska. Obowiązki takie sprowadzają się do kierowania jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Powstaje pytanie czy wykonywanie pracy socjalnej i wywiadów środowiskowych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska powinno być ujęte w kategoriach podstawowych obowiązków?