Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit g) p.z.p. ustawa ta nie znajduje zastosowania w przypadku nabycia, przygotowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub internecie. W praktyce, przedmiotowy przepis stosują wszyscy zamawiający bez względu na charakter prowadzonej działalności.

Wyłączenie usług medialnych i audiowizualnych z systemu zamówień publicznych>>

Przyjęte zasady interpretacji przywołanego wyłączenia odpowiadają stanowisku, jakie wyrażono w opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z którą wyłączenie ma zastosowanie wobec wszystkich kategorii zamawiających pod warunkiem, że materiały programowe są przeznaczone do emisji za pośrednictwem podmiotów uprawnionych do ich nadawania.

Tymczasem audytorzy Komisji Europejskiej zakwestionowali prawidłowość implementacji do polskiego systemu zamówień publicznych wyłączenia zawartego w art. 16 lit b Dyrektywy 2004/18/WE, którego odpowiednikiem jest art. 4 ust. 3 lit g p.z.p. Przywołany przepis Dyrektywy zezwala na jej niestosowanie w zakresie umów mających za przedmiot nabycie, opracowanie, produkcję lub kooprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji przez nadawców. Audytorzy Komisji Europejskiej stwierdzili, iż adresatami opisywanego wyłączenia stosowania Dyrektywy, a co za tym idzie także p.z.p. są wyłącznie nadawcy radiowo-telewizyjni. Tymczasem p.z.p. reguluje przedmiotową kwestię w odmienny sposób.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że prowadzone są dyskusje z Komisją Europejską mające na celu wypracowanie ostatecznego stanowiska w przedmiotowym zakresie. Równocześnie Ministerstwo zaleca, aby w obecnej sytuacji zlecenia realizacji usług o jakich mowa w art. 4 ust. 3 lit g p.z.p., były poprzedzane przeprowadzeniem konkurencyjnych procedur.