Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

W gminie od 1 lipca 2013 r. wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, czyli przedsiębiorca wyłoniony w przetargu działa dopiero od 1 lipca 2013r.

Czy wobec tego można ukarać przedsiębiorców, którzy działali na terenie gminy w I i II kwartale roku 2013, za nieosiągnięcie poziomów recyklingu i ograniczenia składowania bioodpadów?

Czyli przed wejściem w życie nowego systemu i przed wyłonieniem w przetargu przedsiębiorcy, który odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych (gmina nie objęła systemem nieruchomości niezamieszkałych).


Odpowiedź:

Przepisy dotyczące kar administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości weszły w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. Zatem w 2013 r., także przed dniem wejścia w życie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przedsiębiorcy mogą być karani za nieosiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.), art. 9x ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g. wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Jest to przepis określający sankcję w przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 9g u.u.c.p.g., polegającego na osiągnięciu wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, który to obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Oznacza to, że na przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.u.c.p.g., i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 u.u.c.p.g. w 2012 r. ciążył obowiązek osiągnięcia wyżej wymienionych poziomów, ale w razie niewykonania tego obowiązku niemożliwe jest zastosowanie kary pieniężnej, o której mowa w art. 9x ust. 2 u.u.c.p.g. O ile nie można zastosować sankcji za rok 2012 za ww. wskazane naruszenie, gdyż 2012 r. nie podlegało ono karze (zgodnie z generalną zasadą, iż prawo nie działa wstecz), to nieosiągnięcie wymaganych poziomów w roku 2013 jest już sankcjonowane karą określoną w art. 9x ust. 2 u.u.c.p.g. W 2013 r. istnieje i obowiązek dotrzymywania ww. poziomów, jak i obowiązuje przepis określający sankcję za jego niewykonanie.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.