Czy osoby, które niespełniają warunku dodatkowego mogą zostać zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne?

Odpowiedź

Zaproszenie nie jest błędne, aczkolwiek – w zależności od rodzaju braku – może być niepotrzebne

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawie o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Opublikowane ogłoszenie o konkursie na stanowisko powinno zawierać m.in. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe (art. 13 ust. 2 pkt 3  u.p.s. ). W myśl art. 13 ust. 2a  u.p.s.  wymagania kwalifikacyjne określa się w sposób następujący:
1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku;
2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.

Niestety pytanie w tej kwestii jest niejasne. Jeżeli warunek, o którym mowa w pytaniu dotyczył właśnie wymagań dodatkowych, to nie ma przeszkód w zaproszeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów, jest to bowiem kolejny etap naboru, sprawdzający de facto ostatecznie kompetencje kandydata. Jeżeli natomiast warunek miał charakter formalny (tj. odnosił się np. do przedłożenia określonych dokumentów, niespełniania wymogu dotyczącego wykształcenia itp.) to wówczas wydaje się wątpliwe, aby osoby wskazane w pytaniu, których aplikacje były dotknięte brakiem, mogły wygrać konkurs. W takim przypadku zbędne wydaje się zapraszanie tych osób do kolejnego etapu naboru.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)