Sąd okręgowy ogłosił konkurs o poszukiwaniu kandydata na stanowisko wizytatora w okręgowym zespole nadzoru pedagogicznego działającym przy tym sądzie. Spośród zgłoszonych wymagania formalne spełniła jedna osoba. Po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatką, poproszono ją o dostarczenie dodatkowych dokumentów – opinii o pracy w charakterze psychologa. Dokumenty te przedłożyła, jednak komisja konkursowa negatywnie zaopiniowała jej kandydaturę.

Kandydatka złożyła skargę do WSA dotyczącą negatywnej opinii komisji konkursowej. Jako główny zarzut podniosła naruszenie art. 60 Konstytucji tj. prawa do równego dostępu do służby publicznej. W jej ocenie polegało to na niesprecyzowaniu przez prezesa sądu okręgowego kryteriów oceny kandydatów na stanowisko wizytatora, co spowodowało, że komisja konkursowa przeprowadziła tę ocenę dowolnie. W odpowiedzi na skargę prezes sądu wniósł o jej odrzucenie z uwagi na brak właściwości sądów administracyjnych.

WSA rozpatrując skargę uznał, iż brak jest jakiejkolwiek powszechnie obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej sposobu przeprowadzenia i zasad naboru na stanowiska wizytatorów w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego działających przy sądach okręgowych. Regulacje takie istnieją co do stanowiska kierownika zespołu nadzoru pedagogicznego i przewidują nabór w drodze konkursu, jednak brak jest norm nakazujących tę formę stosować odpowiednio do naboru na wakat wizytatora. WSA podkreślił, iż regulacja stosunku pracy wizytatora w okręgowym zespole nadzoru pedagogicznego została podzielona między dwie ustawy – Kartę Nauczyciela i ustawę o służbie cywilnej. Wskazanie w tych aktach prawnych konkretnych przepisów mających zastosowanie do zatrudniania na tym stanowisku oznacza, że wymienione ustawy nie regulują stosunku pracy wizytatora w pozostałym zakresie, w tym dotyczącym zasad przeprowadzania naboru. W szczególności zatem nie mają zastosowania przepisy o konkursach z ustawy o służbie cywilnej, bowiem po pierwsze - zakres stosowania tej ustawy precyzyjnie wskazano i nie obejmuje on zasad wyłaniania kandydatów, a po drugie – wizytator w okręgowym zespole nadzoru pedagogicznego nie kwalifikuje się pod żadne ze stanowisk korpusu służby cywilnej.

Zdaniem WSA stosunek pracy wizytatora w okręgowym zespole nadzoru pedagogicznego przy sądzie okręgowym – jako nawiązywany na podstawie Kodeksu pracy – nie jest stosunkiem administracyjno-prawnym, a ma charakter wyłącznie cywilnoprawny, pozbawiony elementów władczości. W konsekwencji, przy braku odmiennych regulacji, nabór, na podstawie którego następuje wyłonienie osoby przyszłego pracownika - wizytatora, nie ma charakteru postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydaje się akt podlegających kontroli sądowo-administracyjnej. Jest to postępowanie poprzedzające nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, a zatem wszelkie związane z nim spory rozstrzygają sądy powszechne - sądy pracy, a nie sąd administracyjny. Nabór na stanowisko wizytatora w okręgowym zespole nadzoru pedagogicznego jest zwykłą procedurą wyboru kandydata na stanowisko pracy, dla której ustawodawca nie przewidział możliwości odwoływania się do sądu administracyjnego od wyników przeprowadzonej rekrutacji. Zatem sposób zakończenia przedmiotowego postępowania "konkursowego", wynikające z tego tytułu spory, jak również sposób procedowania w trakcie tego "konkursu", nie podlega kognicji sądów administracyjnych – podkreślił WSA w Białymstoku.

Na podstawie: Postanowienie WSA w Białymstoku z 31 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Bk 136/11, nieprawomocne