Czy organ prowadzący ma obowiązek przekazać tę uchwałę nauczycielowi niedopuszczonemu do postępowania konkursowego?

Odpowiedź

Co prawda przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - dalej r.r.k.d.s., mówią o pisemnym poinformowaniu kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego, nie o przekazaniu uchwały nauczycielowi niedopuszczonemu do postępowania konkursowego. Ale w mojej opinii nie ma przeciwwskazań do zapoznania kandydata z uchwałą komisji konkursowej, z zachowaniem ochrony danych osobowych innych osób. Przepisy art. 51 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) gwarantują każdemu obywatelowi prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych.

Uzasadnienie

W zapisie § 4 ust. 2 r.r.k.d.s. określono warunki, w których komisja może podjąć uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Zgodnie z w § 4 ust. 3 r.r.k.d.s. przewodniczący po podjęciu uchwały informuje ustnie kandydatów o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego. Stosownie do przepisu § 4 ust. 4 r.r.k.d.s. kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego.