Przepisy wielu ustaw przewidują – przy różnych organach administracji publicznej, w tym także organach jednostek samorządu terytorialnego – tzw. organy doradcze (zwane w ustawach: komisjami, radami, zespołami, komitetami). Charakteryzują się tym, że działają w sferze zadań organów jednostek samorządu terytorialnego i wspierają je doradztwem (konsultacją, opinią). Ich skład ma często charakter społeczny (zasiadają w nich przedstawiciele mieszkańców lub ich organizacji) lub mieszany (społeczno-urzędniczy). Niekiedy przepisy ustawy tworzą je bezpośrednio, a niekiedy jedynie przewidują możliwość ich utworzenia przez organ jednostki samorządu terytorialnego.

Przykładem takiego organu doradczego jest np. – uregulowana w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym – młodzieżowa rada gminy. Poprzez młodzieżowe rady gminy gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

Art. 1 noweli z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 1318) dodał art. 5c do ustawy o samorządzie gminny, który przewiduje kolejny organ doradczy – tzw. gminną radę seniorów. Organ ten może utworzyć rada gminy w drodze uchwały. Składać się on może z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Celem tego organu doradczego jest budowa solidarności międzypokoleniowej i tworzenie warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Na podstawie:
Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318)